Mumbai Blast: List of injured in Saifee hospital

By TCN Staff Reporter,

1. Harish Mehta 22 yrs
2. Harish Lakhani 34 yrs
3. Santosh Jabde 43 yrs
4. Tayyab bhai Abdullah 60 yrs
5. Dinesh 13 yrs
6. Jitendra Kantilal Shah 57 yrs
7. Yadav Baburam 35 yrs
8. Shah Sahil Manibhai 22 yrs
9. Baburao Das 42 yrs
10. Villab bhai Ghadia 48 yrs
11. Sitaram Rasal 30 yrs
12. Sampat Jain 48 yrs
13. Bharat Jain 40 yrs
14. Mahesh Prajapati 22 yrs
15. Chotu Madan 17 yrs
16. Hari Yadav 40 yrs
17. Ramnarayan Shukla 48 yrs
18. Md Sherawala Salim


Support TwoCircles

SUPPORT TWOCIRCLES HELP SUPPORT INDEPENDENT AND NON-PROFIT MEDIA. DONATE HERE